StringToDatetime

日時形式文字列をdatatime型(double)に変換

指定した日時形式文字列(MM/DD/YYYY HH:MM:SS TT)をdatatime型(double)に変換します。

定義

double StringToDatetime( strDateText )

灰色エリアをクリックすると全選択状態になります

(例)

StringToDatetime( "17/12/20 22:34:51 PM" ) 「43089.94086805555708」

引数

I/O 名前(推奨) 内容
I string strDateText 対象の日付形式文字列

戻り値

内容
double 変換されたdatetime値(日時)

関連記事